Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Spółka z o.o.

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o. o. w 2016 roku

ZP.3410/1/POM/15

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZP. 3410/1/POM/15

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert cenowych na:

Dostawę paliw płynnych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta
w Gostyninie Sp. z o. o. w 2016 roku

 

1. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o. o.
siedziba: ul. Bierzewicka 32, 09-500 Gostynin
adres do korespondencji: ul. 18 Stycznia 36, 09-500 Gostynin

REGON: 146364996
NIP: 9710721848
Nr KRS 0000436958
Adres strony internetowej: http://www.pomgostynin.pl
Tel. Zamawiającego: (24) 235 32-02
Fax. Zamawiającego: (24) 235 32-02 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego. Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb, na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań paliwa do zbiornika, w oparciu o upoważnienie wystawione przez Zamawiającego, w stacji paliw Wykonawcy usytuowanej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną.
Rozliczenia finansowe za pobrane w danym miesiącu paliwo, będą następowały na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w miesięcznych okresach, zgodnie z miesiącem kalendarzowym, każdorazowo po ukończeniu okresu rozliczeniowego, potwierdzonej dokumentem Wydania Zewnętrznego (WZ) zawierającym wszystkie informacje dotyczące realizacji dostaw w danym okresie rozliczeniowym.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizowania dostaw paliwa przy użyciu kart paliwowych – mikroprocesorowych.
Paliwo będące przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Szacunkowa ilość paliw płynnych wynosi:
1) oleju napędowego (ON) do silników wysokoprężnych spełniającego warunki normy PN EN590
– w ilości ok. 29.000 litrów,
Ilość zamawianego przez Zamawiającego paliwa może różnić się od wskazanej w ww. zestawieniu, stanowiącym jedynie orientacyjną podstawę wyceny i może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Ilość i asortyment paliwa nie może być – w przypadku mniejszych zapotrzebowań Zamawiającego, podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy.
Cena za zakupione paliwo będzie naliczana według cen paliw obowiązujących w dniu zakupu na stacji paliw Wykonawcy, pomniejszona o zadeklarowany w ofercie upust cenowy niezmienny przez cały okres obowiązywania umowy.
Dla potrzeb składanej oferty Wykonawca zobowiązany jest wpisać w formularzu ofertowym średnią cenę brutto 1 l paliwa obliczoną przez Zamawiającego na podstawie cen paliw obowiązujących w dniu 10.12.2015 r. na 4 stacjach paliw z terenu Gostynina i okolic, tj. dla oleju napędowego 4,16 zł brutto.
3. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 1 stycznia 2016 roku do wyczerpania maksymalnego limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2016 roku.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1) posiadają koncesję, zezwolenie lub licencję, uprawniającą do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; w przypadku stacji paliw, koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.);
2) dysponują stacją paliw, która spełnia wymogi przewidziane przepisami prawa dla stacji paliw, w tym przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853 ze zm.) oraz znajduje się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną;
3) posiadają wpis do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
5. Sposób obliczania ceny oferty:
1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2) Wskazana w ofercie cena musi obejmować podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy inflacyjne, opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług) i ewentualne upusty.
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
6. Kryterium wyboru oferty:
Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:
cena – 100%
Sposób oceniania ofert:
w kryterium ceny za 1 litr oleju napędowego (ON) zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
(n : w) x a = y (liczba punktów otrzymanych w kryterium),
gdzie:
n – najniższa cena jednostkowa brutto za 1 litr oleju napędowego (ON), spośród wszystkich złożonych ofert,
w – cena jednostkowa brutto badanej oferty,
a – znaczenie kryterium, przy czym a = 100

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie oceny zostaną wpisane do protokołu. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i uzyska najwyższą liczbę punktów.
7. Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca, zobowiązany będzie dostarczyć wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.
W terminie siedmiu dni od podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz posiadanych pojazdów oraz wykaz osób upoważnionych do realizowania dostaw.
8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 18 grudnia 2015 r. do godz. 8:30 – w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , faksem na nr: 24 235 32 02, albo pisemnie na adres Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o. o., ul. 18-go Stycznia 36, 09-500 Gostynin, pok 19.
9. Wyjaśnienia dot. przedmiotu zamówienia:
Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
– Pani Alina Szmydt – tel. 24 235 32 02

 Formularz ofertowy POBIERZ

Wzór umowy POBIERZ

Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
i inne podobne technologie.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza,

że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.

Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej.