Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Spółka z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZP. 3410/1/POM/16

ZP.3410/1/POM/16

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZP. 3410/1/POM/16

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert cenowych na:

Dostawę paliw płynnych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta

w Gostyninie Sp. z o. o. w 2017 roku

 


1. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o. o.

siedziba: ul. Bierzewicka 32, 09-500 Gostynin

adres do korespondencji: ul. 18 Stycznia 36, 09-500 Gostynin

REGON: 146364996

NIP: 9710721848

Nr KRS 0000436958

Adres strony internetowej: http://www.pomgostynin.pl

Tel. Zamawiającego: (24) 23532-02 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego. Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb, na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań paliwa do zbiornika, w oparciu o upoważnienie wystawione przez Zamawiającego, w stacji paliw Wykonawcy usytuowanej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną.

Rozliczenia finansowe za pobrane w danym miesiącu paliwo, będą następowały na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w miesięcznych okresach, zgodnie z miesiącem kalendarzowym, każdorazowo po ukończeniu okresu rozliczeniowego, potwierdzonej dokumentem Wydania Zewnętrznego (WZ) zawierającym wszystkie informacje dotyczące realizacji dostaw w danym okresie rozliczeniowym.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizowania dostaw paliwa przy użyciu kart paliwowych – mikroprocesorowych.

Paliwo będące przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Szacunkowa ilość paliw płynnych wynosi:
1) oleju napędowego (ON) do silników wysokoprężnych spełniającego warunki normy PN EN590

w ilości ok. 29.000 litrów,

Ilość zamawianego przez Zamawiającego paliwa może różnić się od wskazanej w ww. zestawieniu, stanowiącym jedynie orientacyjną podstawę wyceny i może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Ilość i asortyment paliwa nie może być – w przypadku mniejszych zapotrzebowań Zamawiającego, podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy.

Cena za zakupione paliwo będzie naliczana według cen paliw obowiązujących w dniu zakupu na stacji paliw Wykonawcy, pomniejszona o zadeklarowany w ofercie upust cenowy niezmienny przez cały okres obowiązywania umowy.

Dla potrzeb składanej oferty Wykonawca zobowiązany jest wpisać w formularzu ofertowym średnią cenę brutto 1 l paliwa obliczoną przez Zamawiającego na podstawie cen paliw obowiązujących w dniu 08.12.2016 r. na 4 stacjach paliw z terenu Gostynina i okolic, tj. dla oleju napędowego 4,68 zł brutto.

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 1 stycznia 2017 roku do wyczerpania maksymalnego limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2017 roku.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:

Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:
cena – 100%

Sposób oceniania ofert:

w kryterium ceny za 1 litr oleju napędowego (ON) zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

(n : w) x a = y (liczba punktów otrzymanych w kryterium),

gdzie:
n – najniższa cena jednostkowa brutto za 1 litr oleju napędowego (ON), spośród wszystkich złożonych ofert,
w – cena jednostkowa brutto badanej oferty,
a – znaczenie kryterium, przy czym a = 100

 

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie oceny zostaną wpisane do protokołu. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i uzyska najwyższą liczbę punktów.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca, zobowiązany będzie dostarczyć wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

W terminie siedmiu dni od podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz posiadanych pojazdów oraz wykaz osób upoważnionych do realizowania dostaw.

Ofertę na ww. zadanie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 – do dnia 16grudnia 2016 r. do godz. 9.00  w formie elektronicznej na adres: b Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , albo pisemnie na adres Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o. o., ul. 18-go Stycznia 36, 09-500 Gostynin, pok 19.

Wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
– Pani Alina Szmydt – tel. 24 235 32 02

Formularz ofertowy POBIERZ

Wzór umowy POBIERZ

 

Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
i inne podobne technologie.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza,

że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.

Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej.